راهنمای سامانه آنلاین آنالیز نمرات


یکی از نقاط قوت هر نرم افزاری، راهنمای مناسب آن است؛ این سامانه برای ارائه راهنمایی های لازم به کاربران خود روش های متعددی را در پیش گرفته است..


فیلم‌های معرفی دمو DEMO :

نمایش توضیح امکانات (همراه با گویش)، در Demo ،قسمت1
نمایش توضیح گزارش های تفکیکی (همراه با گویش)، در Demo ،قسمت2
نمایش توضیح گزارش های تجمیعی (همراه با گویش)، در Demo ،قسمت3

راهنمای تصویری :

فهرست راهنماهای تصویری:

 1. صفحه نخست سامانه acept.ir
 2. نحوه استفاده از صفحه دمو demo آزمایش توانمندی‌های سامانه
 3. دکمه‌های بالای صفحه گزارش و دکمه ‌های گزارش‌سازی
 4. دکمه‌های بالای صفحه گزارش و دکمه ‌های گزارش‌سازی و دکمه های جابجایی بین بخش‌های مختلف سامانه
 5. دکمه‌های پایین صفحه گزارش و دکمه ‌های گزارش‌سازی
 6. تغییر فونت سامانه، و مزایا و اختلاف فونت‌ها
 7. نمایش اجزاء مختلف و امکانات بخش مدیریت و تنظیمات سامانه
 8. نمایش اجزاء مختلف و امکانات بخش آپلود فایل‌های اکسل Excel
 9. نمایش اجزاء مختلف و امکانات بخش آپلود بخصوص لیست امکانات کار با فایل های آپلود شده
 10. نمایش اجزاء مختلف و امکانات بخش ویرایش آنلاین فایل Excel ، در سامانه
 11. نمایش اجزاء مختلف و امکانات بخش گزارش‌سازی، وتوضیح آیکن‌ها
 12. نمایش اجزاء مختلف و امکانات بخش گزارش ساززی و انتخاب مدل گراف‌ها
 13. توضیحات عمومی بخش گزارش‌ها
 14. توضیحات بخش گزارش‌های بدون تفکیک
 15. توضیحات بخش گزارش‌های تفکیکی
 16. توضیحات بخش گزارش‌های تجمیعی
 17. توضیحات بخش گزارش‌های مقایسه‌ای
 18. توضیحات بخش گزارش‌های تفکیکی و انتخاب اجزای تفکیک گزارش
 19. توضیحات بخش گزارش‌های تجمیعی و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه
 20. توضیحات بخش گزارش‌های تجمیعی و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه به صورت جزئی‌تر
 21. توضیحات بخش گزارش‌های تجمیعی و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه به صورت جزئی‌تر
 22. توضیحات بخش گزارش‌های تجمیعی و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه به صورت جزئی‌تر
 23. توضیحات بخش گزارش‌های تجمیعی و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه به صورت جزئی‌تر
 24. توضیحات بخش گزارش‌های مقایسه‌ای و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه
 25. توضیحات بخش گزارش‌های مقایسه‌ای و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه به صورت جزئی‌تر
 26. توضیحات بخش گزارش‌های مقایسه‌ای و امکانات و انتخاب اجزاء درصفحه به صورت جزئی‌تر

فهرست راهنماهای فیلمی:

 1. نمایش کل فیلم
 2. نمایش امکانات برای بهره برداری در سامانه آنالیز آنلاین نمرات
 3. نمایش توضیح امکانات (همراه با گویش)، در بخش گزارش‌ها
 4. نمایش توضیح امکانات (همراه با گویش)، در بخش گزارش‌های تفکیکی
 5. نمایش توضیح امکانات (همراه با گویش)، در بخش گزارش‌های تجمیعی
 6. نمایش توضیح امکانات (همراه با گویش)، در بخش گزارش‌های مقایسه‌ای

 7. نمایش توضیح امکانات (همراه با گویش)، در Demo ،قسمت1
 8. نمایش توضیح گزارش های تفکیکی (همراه با گویش)، در Demo ،قسمت2
 9. نمایش توضیح گزارش های تجمیعی (همراه با گویش)، در Demo ،قسمت3

راهنمای متنی:

راهنمای فایل PDF متنی: